MONOCULTIVO
         

Agrostis Stolonifera
Cato - 10kg

Agrostis Stolonifera
Cato - 25kg

Agrostis Stolonifera
Cobra - 10kg

Agrostis Stolonifera
Cobra - 25kg

Agrostis Tenuis
Highland - 22,7kg

         

Cynodon Dactylon
Gramafina - 1kg

Cynodon Dactylon
Gramafina - 5kg

Cynodon Dactylon Gramafina - 25kg

Cynodon Dactylon
Gramafina - 250gr

Cynodon Dactylon
Gramafina - 500gr

         

Dichondra Repens - 100gr

Dichondra Repens - 1kg

Dichondra Repens - 250gr

Galho Greystone - 25kg

Galho Asterix - 1kg

         

Galho Asterix - 5kg

Galho Asterix - 15kg

Galho Asterix - 20kg

Galho Asterix - 25kg

 
         

Galho Finelawn - 20kg

Galho Starlett - 25kg

Galho Glauca - 1kg

Galho Casanova - 25kg

Galho Greenfield - 25kg

         

Galho Tatjana - 18kg

Galho Tatjana - 20kg

Galho Tatjana - 25kg

Galho Tatjana - Granel

Galho Gondolin - 15kg

         

Galho Camilla - 15kg

Galho Corail - 15kg

Galho Corail - 18kg

Galho Corail - 20kg

Galho Corail - 20kg

         

Galho Elliot - 15kg

Galho Herald - 25kg

Galho Livision - 5kg

Galho Livision - 15kg

Galho Livision - 20kg

         

Galho Maxima - 20kg

Galho Maxima - 25kg

Galho Reverent - 15kg

Galho Reverent - 18kg

Galho Reverent - 20kg

         

Galho Cinderela - 15kg

Galho Rosita - 18kg

Galho Samantha - 18kg

Galho Samantha - 18kg

Galho Samantha - 20kg

         

Galho Celianna - 20kg

Lolium Inglês
Claudius - 5kg

Lolium Inglês
Numan - 1kg

Lolium Inglês
Numan - 5kg

Lolium Inglês
Parago - 5kg

         

Lolium Inglês
Parago - 25kg

Paspalum
Notatum - 1kg

Paspalum
Notatum - 5kg

Paspalum
Notatum - 22,7kg

Paspalum
Notatum - 25kg

         

Pennisetum
Clandestino - 100gr

Pennisetum
Clandestino - 250gr

Pennisetum
Clandestino - 500gr

Pratensis
Amason - 25kg

Pratensis
Balin - 5kg

         

Pratensis
Balin - 20kg

Pratensis
Balin - 25kg

Pratensis
Évora - 5kg

Pratensis
Évora - 20kg

Pratensis
Évora - 25kg

         

Pratensis
Oxford - 25kg